Auto Lancker | Hogeweyselaan 215 | 1382 JL Weesp | 0294 41 66 19
  • Auto Lancker
  • Home
  • Privacy Statement

Privacy Statement

Wie verwerkt persoonsgegevens

Auto Lancker is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de Auto Lancker internetsite.

De aard van internet in het algemeen en de Auto Lancker internetsite in het bijzonder hebben tot gevolg dat uw persoonsgegevens ook buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Om de in dit privacy statement genoemde diensten aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren geeft u toestemming voor de verwerking van de op de Auto Lancker internetsite verzamelde en de in dit privacy statement genoemde persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie, alsmede, indien noodzakelijk, voor de uitwisseling van dergelijke gegevens met andere door Auto Lancker ingeschakelde dienstverleners en/of hulppersonen.

Auto Lancker zal, anders dan hiervoor omschreven, zonder uw voorafgaande toestemming geen persoonsgegevens verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden buiten haar eigen organisatie, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, gedragsregels of een rechterlijk bevel.

Welke gegevens worden verwerkt

Indien u wilt communiceren met Auto Lancker , een reservering wilt plaatsen of een inschrijving wilt verwezenlijken en/of andere diensten binnen de Auto Lancker internetsite wilt afnemen (gezamenlijk te noemen: de Diensten) is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. Auto Lancker verwerkt deze gegevens teneinde:

  • de Auto Lancker internetsite aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen;
  • de Diensten die via de Auto Lancker internetsite worden aangeboden aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren;
  • de dienstverlening van Auto Lancker, al dan niet via de Auto Lancker internetsite te optimaliseren.

Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere Diensten binnen Auto Lancker internetsite heeft aangevraagd, is het mogelijk dat Auto Lancker uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor de beantwoording van deze vragen en/of opmerkingen en het uitvoeren van deze Diensten.

Auto Lancker bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht.

Gebruik van cookies en logbestanden

Een "cookie" is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden terwijl u op de Auto Lancker internetsite bent. Auto Lancker gebruikt in sommige gevallen cookies. om het gebruik van de Auto Lancker internetsite zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt door Auto Lancker kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiks-gemak van de Auto Lancker internetsite.

De Auto Lancker internetsite genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de Auto Lancker internetsite. Auto Lancker houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen waarvandaan de pagina's zijn opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijd van het oproepen van de pagina's, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL's. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de Auto Lancker internetsite.

Beveiliging

Auto Lancker heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Auto Lancker toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

Internetsites van derden

Auto Lancker kan links opnemen naar internetsites van derden. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze internetsites informatie over u verzamelen. Auto Lancker is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze internetsites en de handelingen van deze derden en anderen. Auto Lancker raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Vragen

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de Auto Lancker Internetsite, kunt u contact opnemen via verkoop@autolancker.nl

Cees Bosboom - Directeur Auto Lancker

Cees Bosboom is sinds januari 2012 eigenaar van Auto Lancker.  Inmiddels is hij ruim 37 jaar werkzaam in de autobranche en heeft “klantgericht handelen”  als doel. De ervaring is eerder al binnen Auto Lancker opgedaan ( 1983-1997 ) en daarnaast bij enige andere merken.

Cees is een echt "mensenmens", waarbij belangstelling in de relaties en de medewerkers voorop staat. Afspraak is afspraak is zijn motto. Deze basis zorgt er voor dat een ieder zich snel bij zijn autobedrijf thuis zal voelen!

Suzuki presentatie Auto Lancker

Bekijk onze bedrijfsfilm